Algemene voorwaarden van De Groene Vrouw

 

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Groene Vrouw en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan De Groene Vrouw geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van De Groene Vrouw.
 3. Algemene voorwaarden van derden worden door De Groene Vrouw niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkellijk en schriftelijk is afgeweken.
   

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
 2. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
 3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
 4. De overeenkomst tussen wederpartij en De Groene Vrouw gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij De Groene Vrouw. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van De Groene Vrouw en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.
 5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat De Groene Vrouw dit per e-mail of telefonisch aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
 6. De overeenkomst tussen wederpartij en De Groene Vrouw is bindend op het moment dat De Groene Vrouw per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door De Groene Vrouw aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan De Groene Vrouw.

 

3. Betaling

 1. Betalingen aan De Groene Vrouw kunnen gedaan worden door middel van iDeal, Overboeking vooraf, Bancontact, KBC, Sofort Banking en Billink.
 2. Indien je voor Billink achteraf betalen kiest, dien je binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Je gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie  en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 3. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die je De Groene Vrouw verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden - onder meer gebruikt voor:
  a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
  b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
  c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  d) benadering voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij naar het Privacy Statement van Billink.

4. Leveringsvoorwaarden

 1. De bestelling wordt geleverd nadat de betaling van de factuur door De Groene Vrouw is ontvangen (tenzij gekozen is voor Billink achteraf betalen).

 2. Bestellingen die gedaan en betaald worden op werkdagen tot 19.00, worden dezelfde dag nog verstuurd. Latere bestellingen worden op de volgende werkdag verstuurd.

 3. Indien producten onverhoopt niet op voorraad zijn dan kunnen wederpartij en De Groene Vrouw overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te laten leveren.

 4. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via Sipack met PostNL of DHL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels bestelling via de website. De Groene Vrouw draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor beschadigd leveren van bestellingen door fouten van vervoerder, buitenlandse partner, wederpartij of anderen.

 5. Wij verzenden brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL/DHL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt De Groene Vrouw het poststuk alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.

 6. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.

 7. De kleurstelling van geleverde producten is onderhevig aan wijzigingen door de fabrikant van het product. De Groene Vrouw tracht de productfoto's zo recent mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele (verpakkings-)verschillen tussen de foto en het geleverde product. Je hebt altijd het recht om het product te retourneren zoals omschreven in artikel 5.3.

 

5. Garantie, ruilen en retourneren

 1. De Groene Vrouw controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. De Groene Vrouw is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), wederpartij of anderen.
 2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. De Groene Vrouw en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.
 3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail of contactformulier te sturen naar De Groene Vrouw. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden.
 4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 14 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal De Groene Vrouw binnen 14 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.
 5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van De Groene Vrouw, door leveren van een verkeerd artikel, onjuiste maat of verkeerde kleur.
 6. De Groene Vrouw garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. De Groene Vrouw garandeert op het moment van verzenden een houdbaarheidstermijn van de producten van minimaal één maand. Uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van producten waarbij specifiek is aangegeven dat de aanbieding gebeurt naar aanleiding van de houdbaarheidsdatum.
 7. E-books en andere digitale content kunnen niet worden geruild, noch geretourneerd vanwege de niet-fysieke staat van de producten.
 8. Om de hygiëne en veiligheid te kunnen garanderen, kunnen Mini's en Rollers nooit worden geretourneerd of geruild. Bij het retourneren of ruilen van overige verzorgingsproducten geldt dat deze in originele staat en verpakking met verzegeling moeten zijn, om in aanmerking te komen voor ruilen of retourneren. Ook supplementen kunnen slechts worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
 2. De Groene Vrouw is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.
 3. De Groene Vrouw is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door De Groene Vrouw geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of produkt geleverd door De Groene Vrouw.
 4. De Groene Vrouw is niet verantwoordelijk voor allergische of overgevoelige reacties op de producten. Van ieder product staat duidelijk aangegeven welke ingrediënten en welke bekende mogelijke allergenen het bevat. De Groene Vrouw werkt met natuurlijke producten die doorgaans geen klachten veroorzaken. Een individuele overgevoeligheid kan echter altijd voorkomen en valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid van De Groene Vrouw. Aangeraden wordt om van ieder product eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen, alvorens grotere lichaamsoppervlakken in te smeren. De verzorgingsproducten van De Groene Vrouw zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.
 5. Bij voedingssupplementen wordt aangeraden die volgens de gebruiksaanwijzing in te nemen; neem geen supplementen bij allergie voor één van de bestanddelen; neem geen supplementen bij chronische aandoeningen zonder voorafgaand overleg met een deskundige.
 6. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het onjuist opvolgen van adviezen of door onjuiste adviezen als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de wederpartij.
 7. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het opvolgen van adviezen in de E-books en ander cursusmateriaal of door onoordeelkundig gebruik van deze adviezen. In voorbeeld: wanneer een E-book geschreven is met het oog op gezonde kinderen en een ouder van een kind met een aandoening volgt de adviezen op, is De Groene Vrouw niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor de acties die hij of zij onderneemt, zo ook voor acties naar aanleiding van adviezen gegeven door De Groene Vrouw.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor De Groene Vrouw niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.
 2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Recht

 1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van De Groene Vrouw is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.